Stort behov av läkemedel inom mitokondriell medicin

NeuroVive har flera lovande läkemedelsprojekt inom medfödda mitokondriella sjukdomar, traumatisk hjärnskada och fettleversjukdomen NASH. För dessa allvarliga sjukdomar finns för närvarande inga läkemedel. En emission genomförs som erbjuder möjlighet att investera i dessa projekt och deras betydande marknadspotential. Medel från emissionen kommer att bekosta fortsatt klinisk utveckling inom KL1333 för medfödda mitokondriella sjukdomar, och NeuroSTAT® för behandling vid akut hjärnskada, vidare för prekliniska projekt inklusive NV556 vid NASH där utlicensieringsaktiviteter pågår.

Emissionen i korthet

  • Teckningstid 10 april - 24 april 2018.
  • Handel med uniträtter 10 april - 20 april.
  • Teckningskursen är 8 kronor per unit, vilket motsvarar 2 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs NeuroVive cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader.
  •  En (1) teckningsoption av serie 2018:1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,80 SEK under perioden från och med den 1 november 2018 till och med den 30 november 2018.
  •  Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs NeuroVive ytterligare cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader.
  • Emissionen är till 70 procent garanterad genom garantiförbindelser.

Emissionen är stängd.

Jag vill teckna units
 

Anmäl dig för uppdateringar i samband med emissionen

Uniträtterna

Handel med uniträtterna sker på Stockholmsbörsen från och med den 10 april till den 20 april 2018.

Kortnamn: NVP UR

ISIN-kod: SE0011088996


Aktien

Aktien handlas på Stockholmsbörsen Small Cap.

Kortnamn: NVP

ISIN-kod: SE0002575340

Nya rutiner för teckning av Units hos bank och förvaltare

I föreliggande Företrädesemission erbjuds Units, som består av aktier och teckningsoptioner. Enligt det nya MIFID II-direktivet är förvaltare och banker skyldiga att upprätta rutiner för att säkerställa att deras kunder har kunskap om s.k. komplicerade finansiella instrument första gången de handlar med sådana instrument. Warranter och derivat är sådana komplicerade instrument och Units anses tillhöra den senare kategorin. Utöver detta behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att genomföra en värdepappers-transaktion. Kontrollera därför med din bank eller förvaltare hur deras rutiner ser ut för teckning av Units.


Flera milstolpar för NeuroVive 2018

- Intervju med vd Erik Kinnman

 

NeuroSTAT®

NeuroSTAT® (ciclosporin) skyddar de viktga energiproducerande mitokondrierna i cellerna och därmed skyddas dels de intakta cellerna från skadliga substanser som frisätts från andra påverkade nervceller, och dels skyddas stressade celler från att dö efter TBI. Ciclosporin har i ett stort antal prekliniska studier visat sig ha tydligt skyddande effekter vid TBI, och i initiala kliniska studier visat sig säkert att användas i TBI patienter.

 

KL1333

KL1333 har I prekliniska studier visats öka mitokondriens energiproduktion, minska ansamlingen av laktat, motverka bildandet av fria radikaler och förmedla långsiktiga positiva effekter på energimetabolismen bland annat genom att nybilda mitokondrier. Läkemedelskandidaten är avsedd för oral behandling av genetiska mitokondriella sjukdomar såsom MELAS, KSS, CPEO, PEO, Pearson, MERRF och Alpers syndrom.

 

NV556

NV556 är en direkt antifibrotisk läkemedelskandidat (läkemedel som hämmar eller minskar fibros) och är nischat mot de patienter med NASH som har övergått från det inledande metabola stadiet präglat av fettinlagring och inflammation. Positiva prekliniska effekter på fibrosutvecklingen har erhållits för NV556 i två experimentella modeller av NASH. Vidare har NV556 visat en god säkerhetsprofil.


Varför ska man investera i NeuroVive?

- Financial Hearings intervjuar VD Erik Kinnman

Träffa NeuroVive

10 april 
Bolagspresentation i Malmö
Studio Malmö, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö, 17.00 till 19.00

17 april 
Bolagspresentation i Stockholm
Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm, 17.00 till 19.00

18 april 
Bolagspresentation i Lund hos BioStock Live
AF Borgen, Sandvägen 2, Lund, 10.00 till 15.00

19 april 
Bolagspresentation i Göteborg
Centralhuset, Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg, 17.00 till 19.00

Välkomna!


Edison

Rights issue to reach several R&D events

- read the analysis here